ماموریت سازمان

 

[ تولید کالای خوب، با اتکا به نیروی انسانی هدفمند و خلاقیت در کار ]

 

موفقیت در دنیای کسب و کار برای هر سازمانی بدون داشتن ماموریت سازمان غیر ممکن است. نیروی انسانی باید از ماموریت سازمان آگاه بوده تا بتواند خود را با آن هماهنگ کند. در دنیای جدید قواعد و معیار های تجارت نیز جدید شده اند و با نگرش نوین میتوان به موفقیت رسید. کامل پک ماموریت خود را می داند و برای آن برنامه ریزی کرده است. نیروی انسانی خود را در کنار تکنولوژی های مدرن به خدمت گرفته است تا بتواند به ماموریت سازمانی خود عمل کند.