اندازه بسته بندی و تاثیر در میزان خرید

امروزه پيشرفت و توسعه فن آوري در جهان بر همه  فعاليت هاي انساني تأثيرگذار بوده و شيوه زندگي مردم نسبت به گذشته بسيار متفاوت شده است. اين پيشرفت ها منجر به تغييرات در تهيه مواد غذايي و عادت هاي مصرف گرديده و نتيجه مثبت آن در فنّاوري مواد غذايي، سبب ايجاد فرآوري و روش هاي بسته بندي گرديده است که اين شيوه جهت کمک به حصول اطمينان از عرضه مواد غذايي و همچنين آماده سازي و مصرف آن ، مورد استفاده قرار ميگيرد. ارزش بسياري از کالاها، امروزه با بسته بندي سنجيده مي شود، زيرا بررسي هاي متفاوت، گوياي اين امر است که بسته بندي زيبا يكي از عامل هاي اصلي و تأثيرگذار بر تصميم مصرف کنندگان به هنگام خريد محصولات ميباشد.

بسته بندي ديگر يک عنصر خارجي تلقي نميشود بلكه جزئي از محصول به حساب مي آيد و از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر ذهن مصرف کنندگان به هنگام خريد محصولات است و بايد به گونه اي باشد که با مشتريان ارتباط برقرار کند و در ميان ساير محصولات موجود در فروشگاه ها به چشم بيايد و حتّي جلب توجّه نمايد. در حالي که تبليغات از جانب محصول سخن ميگويد، اين بسته بندي است که محصول را به سخن گفتن و معرفي خود وا ميدارد؛ بسته بندي به محصول، جسم، روح و علت وجودي ميبخشد.

تأثير بسته بندي در لحظه خريد بسته بندي محصول، درون فروشگاه و روي قفسه ها جاذبه هايي قوي را براي مشتري ايجاد ميکند. اين نكته زماني حساستر است که بدانيد هر خريداري که به فرو شگاه ها سرميزند به طور متوسط با بيش از بيست هزار محصول مواجه مي شود و در زماني کمتر از سي دقيقه تصميمات خريد خود را اتخاذ ميکند. بسياري از مصرف کنندگان در لحظه سر زدن به فرو شگاه يا مواجهه با قفسه ها، براي اولين بار با برند هاي جديد مواجه ميشوند.

به دليل وجود تمايزات اندک در ميان  محصولات يک رده، نوآوري در بسته بندي ميتواند دستکم در کوتاه مدّت باعث برتري برند رقبا شود. مفهوم رضايت مشتري رضايت مشتري از جمله اقدامات داخلي سازمان ها محسوب مي شود که نمود جهت گيري ها به سمت ارضاي خواسته هاي مشتري است و جهت ارتقاي کيفيت محصولات خدمات را نشان ميدهد. به نظر کارشناسان رضايت مشتري حالتي است که مشتري احساس ميکند که ويژگي هاي محصول منطبق بر احساسات اوست. نارضايتي نيز حالتي است که در آن نواقص و معايب محصول موجب ناراحتي، شكايت و انتقاد مشتري ميشود. در يک تعريف، رضايت مشتري حالت و واکنشي است که مصرف کننده و مشتري از مصرف يا خريد محصول ابراز ميکند. رضايت عبارت است از: احساس خوشايند يا ناخوشايند شخص، که از مقايسه عملكرد ذهني وي در قياس با انتظارات او ناشي ميشود و تابع عملكرد ذهني و انتظارات است.