بسته بندی بد و آسیب شناسی آن

اگر طراحی یک بسته ، مناسب و دقیق نباشد آنرا بسته بندی بد خوانده و آنگاه محموله در حین حمل و انتقال از نقطه تولید تا نقطه مصرف دچار آسیب، عیوب فنی و عملکردی شده و در نتیجه موجب زیان های اقتصادی خواهد گردید.

میزان زیان های اقتصادی حاصل از بسته بندی بد در مطالعات انجام شده :
– هزینه های ناشی از انجام تعمیرات و باز سازی آسیب های وارده به محصول برابر با 13 درصد قیمت تمام شده محصول نهایی
– هزینه های ناشی از کالیبره و تنظیم مجدد محصول برابر با 3.5 درصد قیمت تمام شده محصول نهایی.
– هزینه های ناشی از طراحی، ساخت و اجرای بسته بندی مجدد برای محصول برابر با 5 درصد قیمت تمام شده نهایی

علل ایجاد آسیب به بسته بندی و محموله :
– ضعف در طراحی بسته بندی از جهت محاسبات پایداری و بارگذاری با در نظر گرفتن بارهای اعمالی ناشی از جابجایی، بارگیری و تخلیه بسته بندی توسط جرثقیل بر سازه اصلی بسته بندی.
– ضعف در طراحی بدنه بسته بندی و انتخاب نامناسب جنس و ضخامت مواد اولیه بدنه برای مقاومت در برابر بارهای اعمالی ناشی از مهار بندی و حمل بسته بندی در هنگام حمل و نقل زمینی.
– عدم درج دستورالعمل مناسب و چگونگی مراحل مهار بندی، بارگیری و تخلیه بر روی بسته بندی.

 

عیوب مشاهده شده پس از بازرسی محموله ها :
در بازرسی چشمی به عمل آمده از سیستم ها  در مقصد و پس از تخلیه ، مشاهده گردید 100 درصد بسته بندی ها دچار آسیب و محموله ها میز از 20 تا 60 درصد دچار آسیب دیدگی شده اند.

 

زیان های اقتصادی ناشی از بروز تهدیدات ایمنی به افراد و محیط :
باید در نظر داشت غفلت در طراحی و استفاده از یک بسته بندی نامناسب میتواند در مواردی موجب نقص در عملکرد سیستم ایمنی لازم برای بسته بندی شده و این موضوع خود سبب ایجاد تهدیدات ایمنی و آسیب های فیزیکی به افراد یا محیطی گردد که در چرخه  توزیع با بسته بندی در تماس هستند. سقوط احتمالی محموله و یا بسته آسیب دیده در حین جابجایی و حمل ونقل بر روی افراد از بارز ترین این تهدیدات بشمار میروند.

 

راهبرد های اقتصادی بسته بندی :
بسته بندی یک جزء اساسی  سیستم های اقتصادی –اجتماعی است و حلقه ای مهم بین صنعت و بازرگانی از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر را تشکیل میدهد. در یک بستر تاریخی ، راهبرد های زیر بر تعیین و تخصیص هزینه های بسته بندی و نسبت آن با هزینه های تمام شده کالا مورد توجه صاحب نظران و دست اندر کاران با موضوع بسته بندی بوده اند .

  • راهبرد تعیین و تخصیص هزینه های بسته بندی بر مبنای نظر مشتری .
  • راهبرد تعیین و تخصیص هزینه های بسته بندی بر مبنای رفتار رقبا و بازار
  • راهبرد تعیین و تخصیص هزینه های بسته بندی بر مبنای لحاظ کردن بسته نبدی به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از چرخه طراحی

 

بر مبنای آنچه که در بخش های قبلی این مقاله آورده شده اند میتوان نتایج زیر را گرفت :

  • استفاده از یک بسته بندی بد موجب بروز آسیب به بسته بندی و محموله در چرخه توزیع میشود
  • برای کاهش زیان های اقتصادی ناشی از بسته بندی بد باید یک راهبرد مناسب با نوع محصول، حساسیت ها، الزامات تکنیکی و عملکردی آن برای تعیین و تخصیص هزینه های بسته بندی اتخاذ کرد
  • برای کاهش زیان های اقتصادی باید طراحی بسته بندی توسط یک تیم متخصص و آگاه به ظرافت ها و الزامات طراحی بسته بندی انجام شود
  • استفاده از یک بسته بندی بد میتواند موجب بروز خساراتی برابر با خسارات ایجاد شده  اقتصادی و موردی صورت گرفته به میزان 37.3 درصد قیمت محصول نهایی گردد

 

 

جلوگیری از بسته بندی بد در کامل پک

صنایع چاپ و بسته بندی کامل پک خدمات تولید هارد باکس خود را درباره راهکارهای جلوگیری از بسته بندی بد نیز تعریف کرده است. اختصاص تعدادی از همکاران گروه برای بررسی هر بسته در زمان تولید تا بارگیری و تحویل باعث شده تا خرابی در بسته بندی ها در مراحل تحویل و بارگیری به حداقل برسد.