طراحی بسته بندی و فناوری های جدید – قسمت دوم

  • فواید فناوری جدید بسته بندی :

فناوری جدید بسته بندی، نقش مرکزی در صنعت غذا ایفا میکند. محصولات جدید در حال رشد غذایی را توسعه داده، فرآورده های غذایی اصلی را گسترش می دهد، باعث توسعه کانال های توزیع میشود، صادرات را آسان می کند، کارایی را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد و فواید محصول جدید را تبلیغ می کند . این فواید از نظر مصرف کننده نهایی و سازندگان متفاوت هستند. فناوری های جدید بسته بندی به سازندگان غذا نوید افزایش ماندگاری محصول، ایمنی بیشتر غذا، حمل و نقل مواد و هزینه نیروی کار کمتر و توزیع ارزان تر را می دهند. برای مصرف کننده نهای نیز : کیفیت بهتر محصول، تنوع بیشتر، تبادل بهتر اطلاعات و هزینه کمتر می باشد .

  • نقش احساس خطر و ترس در پذیرش مصرف کننده :

نوآوری در صنعت غذا اغلب شکل مناسبی از طرف بازار پذیرش نشده و تا حد زیادی تخت عنوان پدیده ترس از نوآوری قرار    می گیرند. افراد با ترس از نوآوری نسبت به این غذاها نگرش منفی از خود نشان داده و انتظارات کمتری در خصوص مزه این نوع غذاها دارند. ترس از نوآوری غذایی، اغلب به عنوان یک ویژگی فردی معرفی می شود که میزان گرایش یا در فناوری های جدید غذایی را نشان می دهد. سه دلیل اصلی برای رد نوآوری غذایی توسط انسان وجود دارد:

  • عدم تمایل به خوردن و ارزیابی غذاهای تولید شده با نوآوری
  • ترس از عواقب منفی خوردن یک غذا
  • انزجار ناشی از تغییر در طبیعت و ذات غذا

مصرف کنندگان از تمام اطلاعات موجود برای بهترین انتخاب ممکن استفاده می کنند. در رویارویی با یک فناوری جدید بسته بندی شاخصی به نام ترس از نوآوری مطرح می شود. یک نوآوری ممکن است در جلب خواسته های مصرف کنندگان شکست بخورد. حتی وقتی سازندگان از ارزش آن مطمعن باشند، نگرش های منفی در مورد فناوری های نوین بسته بندی غذا و درک خطرات مربوطه ممکن است جلوی پذیرش گسترده نوآوری را گرفته و منجر به رد آن شود . تحقیقات مختلف با کمک سنجش کمی میزان ترس نشان داده که در بسیاری از موارد اطلاع رسانی در مورد فناوری جدید بسته بندی ماده غذایی، نقش معنی داری در افزایش گرایش مصرف کننده به فناوری جدید خواهد داشت. بنابراین پذیرش مصرف کننده از فناوری جدید بسته بندی و قابلیت اقتصادی و اثر اجتماعی آنها فقط به مشخصات تکنیکی آن ها بستگی نداشته بلکه به کارایی اطلاع رسانی در مورد آنها وابسته است .