مزایای بسته بندی و اهمیت آن

بسته بندي عبارت است از ساخت محافظی که سلامت کالاهاو  محتواي خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به فروش کمک می نماید.

به هر محفظه اي که حاوي کالایی باشد و د رمحافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نمایده بسته گویند.

بسته بندي پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرارکرده و اطلاع رسانی مینماید.

مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندي کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان میکند.

– بسته بندي عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محافظی که سلامت و کالاي مظروف یا محتواي خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل ، انبارداري ،توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از صدمات

احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیري می نماید .

– بسته بندي را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده می شود.

– بسته بندي از دیدگاه PAINE   یک سیستم که زمان تهیه کالا را جهت انتقال ، توزیع ، ذخیره ، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد .

– یک مفهوم تضمین کننده براي تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است.

– یک عمل فنی اقتصادي است که هزینه تحول کالا را به حداقل می رساند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش میدهد.

– امروزه بسته بندي یا ریشه کلمات  PACKING یا PACKAGING  و یا WARPING ویا TO PACK   که اکثر لاتین است و به معناي حمایت کردن می آید.

 

اهمیت بسته بندی

با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بهداشتی ،آرایشی در کشور و در سطح جهان و نیز رقابت چشمگیر هر کدام از شرکتها براي کسب بازار هدف و رضایت مشتریان بالقوه و ارائه مارکهاي مختلف با خصوصیات متنوع محصولات بهداشتی و آرایشی نقش بسته بندي بعنوان یک معرف کالا مشخص می گردد . زیرا که جهان گامی به سوي سلف سرویس برمیدارد . و در فروشگاههاي مختلف و متناوب محصولات مشابه با مارکهاي متفاوت و خصوصیات ویژه جلب توجه کرده و ارتباط بین فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی به حداقل ممکن رسیده است.

گاهی بسته بندي وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام می دهد چرا که انسانها در موقعیتهاي متفاوت داراي خصوصیات عاطفی ، رفتاري و روانی متفاوتی هستند . گاه افسرده ،بی تجربه ،خسته و بی حوصله اند . اما بسته

بندي مناسب همیشه اطلاعات کاملی را در مورد محصول به مصرف کننده منتقل می نماید.

از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار،براساس تجربه ،ذوق، سلیقه و گاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه می توان انتخاب نماید.

به هر حال اهمیت نگهداري و بسته بندي کالا ،کمتر از تولید آنها نمی باشد و در انتها تولید هر کالایی ، بسته بندي عامل تعیین کننده حفظ و نگهداري آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفی بهترین و بزرگترین مروج تبلیغ محصولات یک شرکت می باشد

 

مزایای بسته بندی

  • امکان نگهداري و حفاظت کالا در برابر عوامل شیمیایی ،فیزیکی. ،مکانیکی به مدت طولانی
  • شکل مهندسی بهتر .در نتیجه چیدمان و نظم بیشر
  • کارایی بهتر و سهولت در مصرف
  • حمل و نقل آسان و کاهش احتمال آسیب دیدگی براي حفظ از عوامل مختلف محیطی
  • کاهش احتمال سرقت و دستبرد ،چرا که امکان شمارش بسیار سریع و دقیق بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و با توجه به تشابه که مخصوص هر محصول است از جعل و سرقت محصول جلوگیري میکند
  • توزیع راحتر و فروش بیشتر محصول
  • تقلیل ضایعات : زیرا که با ارائه محصولات در یک سیستم بسته بندي مناسب و توزیع به موقع تا حدودي از ضایعات ناشی از محصولات مختلف جلوگیري می شود.