پلیمرها در مواد بسته بندی

پلیمرها در مواد بسته بندی

پلیمرها در مواد بسته بندی

امروزه اغلب مواد استفاده شده برای تولید بسته ها، به علت عدم تجزیه پذیری، سبب مشکلات زیست محیطی می شوند، لذا بسته های جدید بر پایه مواد زیستی برای تولید پوشش تجزیه پذیر و خوراکی برای افزایش زمان ماندگاری و بهبود کیفیت غذا و کاهش ضایعات مورد استفاده قرار گرفتند. به هر حال استفاده از این پلیمرهای خوراکی به علت عدم کنترل مطلوب در مواردی از قبیل: مقاومت در برابر عبور رطوبت، گازها و مسائل مربوط به فرآیند و همچنین قیمت، محدود شده است. لذا با افزودن مواد تقویت کننده (نانو ذرات) به پلیمرها میتوان خصوصیات حرارتی، مکانیکی و خصوصیات ممانعت کنندگی در برابر بخار و گاز ها را بهبود بخشید که از این مواد میتوان به سیلیکات ها اشاره نمود.

  • معرفی نانو کامپوزیت ها :

کامپوزیت ها از دو قسمت تشکیل شده اند: -ماده زمینه (بستر): که میزان آناز قسمت تقویت کننده بیشتر بوده و نقش حفاظتی در برابر عوامل شیمیایی را برای قسمت تقویت کننده دارد. -قسمت تقویت کننده یا پر کننده: ماده ای است که به ماده زمینه اضافه میشود مانند سیلیکات که سبب بهبود مقاومت در برابر رطوبت و بخار ها و گاز ها میشود .

امروزه اکثر فیلم های بسته بندی بر پایه مواد نفتی هستند؛ خواص مکانیکی پلیمر تولیدی سبب افزایش ماندگاری محصول به علت حفاظت در برابر گازها و رطوبت می شود که این بسته ها اخیرا در بسته های آبمیوه، محصولات لبنی و گوشتی در سطح اروپا مورد استفاده قرار میگیرد. از طرفی استفاده از نانو کامپوزیت ها تجزیه پذیر که ماده اصلی سازنده در ساختار آن برپایه مواد طبیعی از قبیل : پلی ساکارید و لیپیدها بوده که جدیدا مورد توجه قرار گرفته که با افزودن نانوذراتی مثل سیلیکات میتوان علاوه بر افزایش استحکام  و کاهش نفوذ پذیری این بسته ها ،زمینه تجزیه پذیری آن ها را فراهم کرد. اما باید به این نکته توجه داشت که این نوع ترکیبات نانو کامپوزیتی به علت پیچیدگی فرایند تولید و افزایش هزینه های اقتصادی در رقابت با مواد پلیمری از استقبال کمتری در زمینه بسته بندی در صنعت برخوردار می باشند. در خصوص مواد بسته بندی حاوی مواد ضد میکروبی میتوان گفت : با توجه به خصوصیات بی نظیر این ترکیبات در برابر باکتری ها، قارچ ها و فعالیت ضد ویروسی این نانو ذرات، میتوان اقدام به ساخت سطوح ضد میکروبی نمود و با افزودن مقداری از این مواد به پلیمرهای بسته بندی پوشش های ضد میکروبی تولید کرد. علی رغم موارد گفته شده ،ترس مصرف کنندگان از مهاجرت این یون ها به ماده غذایی و مسمومیت و افزایش هزینه های تولید و شرایط خاص تولید، امکان تولید صنعتی برای این نوع بسته بندی ها در کشور وجود ندارد.